Fairtrade a HREDD – Náležitá péče a kontrola dodržování lidských práv a přístupu k životnímu prostředí

HREDD (Human Rights and Environmental Due Diligence) je obecně chápáno jako proces, kterým společnosti mohou zajišťovat svoji odpovědnost k životnímu prostředí a lidským právům, a to prostřednictvím analýzy rizik, přijetí preventivních opatření, průběžnému hodnocení a nápravě způsobených škod. HREDD v sobě zahrnuje nikoliv pouze zodpovědnost společností za dopady na životní prostředí, ale více se věnuje také porušování lidských práv v dodavatelských řetězcích.

Principy HREDD zohledňují i standardy Fairtrade. Téma sociální odpovědnosti obchodních společností a organizací je pro činnost a dopady Fairtrade klíčové. Standardy Fairtrade (včetně standardů pro drobné pěstitelské organizace, SPOs) jsou navrženy tak, aby prohlubovaly a zohledňovaly HREDD.

Fairtrade spolupracuje především se zemědělskými dodavatelskými řetězci a textilním průmyslem. Mezi hlavní oblasti lidských práv, na které se naše úsilí zaměřuje patří:

  • minimální mzda a důstojný životní příjem
  • dětská práce, nucená práce a genderově podmíněné násilí
  • diskriminace na základě pohlaví, etnického původu nebo z jiných důvodů
  • svoboda sdružování a svoboda zakládat odborové organizace
  • důstojné pracovní podmínky
  • environmentální práva

V roce 2020 byl radou Fairtrade International schválen Závazek Fairtrade pro oblast lidských práv a byl stanoven proces pro posilování HREDD. V září 2020 pak Fairtrade International tento svůj závazek zveřejnila spolu s Výzvou k vytváření závazných nařízení v oblasti HREDD, která budou zohledňovat a respektovat také hlasy, znalosti a zkušenosti drobných pěstitelů či pracovníků v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Legislativa je nutná – samotné dobrovolné iniciativy, jako jsou např. soukromé certifikace, nestačí k vyřešení porušování lidských práv v globálních dodavatelských řetězcích. Ale ambiciózní certifikace, jako je Fairtrade, mohou nabídnout neocenitelnou podporu pro implementaci HREDD u společností, pracovníků a pěstitelů.

  • Fairtrade vylepšuje svůj vlastní proces HREDD na základě svého závazku v oblasti lidských práv z června 2020.
  • Fairtrade vyzývá k povinné  náležité péči a kontrole dodržování lidských práv a přístupu k životnímu prostředí (HREDD).
  • Fairtrade podporuje pěstitele, pracovníky a partnery v činnostech vedoucích k HREDD.
Koffi Estelle nese vodu ze studny financované fairtradovým družstvem ECAMOM v Pobřeží slonoviny.

Další užitečné zkratky týkající se společenské odpovědnosti:

CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive
Jedná se o nově připravovanou směrnici, která vytvoří právní rámec pro HREDD a stanoví pravidla pro komerční sektor týkající se odpovědnosti firem za porušování lidských práv a pravidel udržitelnosti v jejich dodavatelských řetězcích. Cílem směrnice je zavést povinnost velkých podniků obchodujících na evropském trhu (tedy nikoliv pouze podniků se sídlem v EU) chovat se s náležitou péčí a předběžnou opatrností a vyhodnocovat rizika spočívající v dopadu činnosti společnosti a jejích dodavatelů na životní prostředí a lidská práva. Směrnice by také měla zavést obecnou odpovědnost společností za škody, ke kterým dojde kvůli nedodržení povinností vyplývajících ze směrnice.

ESG – Environmental, Social and Corporate Governance

ESG je akronymem pro slova Environment, Social a Governance a vytváří rámec pro hodnocení společnosti z pohledu jejího vztahu k těmto třem oblastem. ESG reporting tedy odráží dopad společnosti na životní prostředí (environment), své zaměstnance a další stakeholdery (social) a také hodnotí způsob jejího řízení a transparentnost (governance). Výsledkem reportingu je tak informace o odpovědnosti a udržitelnosti společnosti a pro investory je tak ESG vodítkem, pokud chtějí své prostředky investovat do udržitelných podniků. 

UNGP – United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

Jedná se o rámec pravidel OSN z roku 2011, který obsahuje 31 principů ve třech pilířích (povinnost států chránit lidská práva, zodpovědnost korporací za respekt k lidským právům a přístup k nápravě pro oběti business-related porušování lidských práv). Jde o právně nezávazný nástroj.

150 70 Fairtrade a HREDD – Náležitá péče a kontrola dodržování lidských práv a přístupu k životnímu prostředí 2023-03-27