Udržitelný rozvoj musí brát v potaz pandemická rizika

Světová fairtradová organizace (World Fair Trade Organization – WFTO) a Fairtrade International za podpory Fair Trade Advocacy Office vydaly v souvislosti s nadcházejícím Akčním plánem zemí G20 následující společné prohlášení, kterým reagují na pandemii onemocnění COVID-19.

Pandemie COVID-19: Vyjádření hnutí fair trade pro lídry zemí G20

Kontext

Pěstitelé, dělníci a řemeslníci v globálních dodavatelských řetězcích čelí dosud nevídané krizi. Vzhledem k pozastavení obchodování bojují mnohé podniky a dodavatelské řetězce, které vytváří příležitosti pro lidi po celém světě, o přežití. S hnutím fair trade spolupracuje více než 2 miliony dělníků, pěstitelů a řemeslníků po celém světě: ať už jsou to ženy, které společně provozují kávové družstvo v Keni, dělníci na kamerunské banánové plantáži s certifikaci Fairtrade, uprchlíci, jež zaměstnal fairtradový podnik v Itálii, nebo řemeslníci v městském slumu v Indii spolupracující s místními výrobními skupinami – ti všichni jsou závislí na spravedlivě obchodujících dodavatelských řetězcích.

Virus COVID-19, který spustil krizi veřejného zdravotnictví, se rychle proměnil v ekonomickou krizi a způsobil, že na povrch vyplulo velké množství slabin stávajícího systému. Nedávno zavedená omezení pohybu a uzavření hranic mělo okamžitý negativní dopad na chudé a zranitelné domácnosti. Tam, kde platí omezení pohybu, jsou třeba mechanismy sociální ochrany, které by podpořily domácnosti na hranici chudoby a zranitelné domácnosti. To ovšem pro mnohé země světa není jednoduše proveditelné.

V první řadě je nutné zajistit potraviny a dostatečnou výživu, protože se očekává, že právě na tuto oblast tvrdě dopadne zdravotní krize a nezbytná opatření zahrnující omezení cestování, přepravy a uzavření veřejných trhů. Teritoriální trhy, přes které se nakupuje většina potravin v rozvojovém světě, budou touto situací zasaženy; drobní pěstitelé už nyní přichází o prodejní kanály, skrze které prodávají své plodiny.

Tato krize nám připomněla, jak moc je náš svět propojený a že dodavatelské řetězce jsou pouze tak silné, jak silný je jejich nejslabší článek. Zajištění potravin přitom není v sázce jen na globálním Jihu. Ohroženo může být i v oblasti globálního Severu, pokud nebudou moci farmáři, kteří pěstují naše potraviny, bezpečně pokračovat v práci a zásobovat spotřebitele po celém světě. Otázkou tedy není, zda bohaté národy pomohou pěstitelům. Skutečnou výzvou je to, jak podpořit pěstitele na globálním Severu i na globálním Jihu, aby zvládli nasytit svět.

Virus COVID-19 možná přepíše mnohá pravidla, ale především nám položil otázku, jaká pravidla jsou nejdůležitější. Nyní máme příležitost radikálně změnit model neudržitelného a nerovného světa a nahradit ho důrazem na kvalitu života, udržitelnost a rovnost.

Fairtradové organizace a fairtradové dodavatelské řetězce jsou ohroženy

Dopad krize tvrdě pociťují fairtradová družstva a další fairtradové organizace i fairtradové dodavatelské řetězce, které slouží těm nejokrajovějším a nejvíce znevýhodněným pěstitelům globálního Jihu. Výrazným snížením objednávek jsou obzvláště zasaženy textilní a květinářské dodavatelské řetězce, které čelí výzvám souvisejícím s expedicí a leteckou přepravou zboží. Dopady této situace se už projevily propouštěním a snižováním platů, kvůli kterému hrozí nárůst chudoby.

Fairtradové firmy, družstva a dodavatelské řetězce jsou dobrým praktickým modelem toho, jak lze strategii ekonomického rozvoje privátního sektoru navrhnout tak, aby byly splněny cíle udržitelného rozvoje OSN stanovené v tzv. Agendě 2030, do nichž spadá například snížení chudoby (SDG 1), inkluzivní a udržitelný ekonomický růst (SDG 8), důstojná práce (SDG 9) a udržitelná spotřeba a produkce (SDG 12). Pokud fairtradové podniky aktuální ekonomickou krizi nepřežijí nebo pokud se zhroutí fairtradové dodavatelské řetězce, nejvyšší cenu zaplatí ti nejzranitelnější v rozvojových zemích a pokrok na cestě ke splnění Agendy 2030, kterého se dosáhlo v posledních letech, přijde vniveč.

Zavedení konkrétních dočasných podpůrných opatření zajišťujících další fungování fairtradových podniků a dodavatelských řetězců by proto bylo investicí, která se mnohokrát vrátí v podobě udržitelného rozvoje. Jejich zmizení právě v tomto okamžiku by bylo paradoxní, protože světoví politici i přední obchodníci si nyní uvědomují, jak neudržitelné jsou převládající modely pěstování, obchodu a spotřeby, které dosud dominovaly globální ekonomice.

Hnutí fair trade vyzývá lídry zemí G20:
  1. Aby byl člověk postaven na první místo

Zavedení programů nucené dovolené, která by podpořila dělníky a pěstitele v nízkopříjmových zemích nejvíce ohrožených chudobou a hladem. Kdykoli je to možné, je třeba zapojit maloobchodníky a obchodníky do spolufinancování těchto programů a zajištění toho, aby stáli za svými dodavateli namísto rušení objednávek, ke kterému nyní dochází hlavně v textilních dodavatelských řetězcích.

Zajistit, aby pěstitelé měli za všech okolností dostupné adekvátní potraviny a základní potřeby, jako je důstojné bydlení a přístup k vodě. Tam, kde národní vlády nedoporučují omezení pohybu na farmách a plantážích, musí být pěstitelům a dělníkům poskytnuto urychlené testování, adekvátní osobní ochranné pomůcky a proškolení ohledně dodržování odstupu mezi jednotlivci.

  1. Aby urgentně poskytli pobídkový balíček na podporu přechodu k zelené a spravedlivé ekonomice

Je potřeba vytvořit komplexní pobídkový balíček pro nízkopříjmové země včetně opatření na zintenzivnění investic do jejich systémů veřejného zdravotnictví.

Důrazně se zaměřit na klima, životní prostředí a biodiverzitu a proměnit investice po pandemie COVID-19 v příležitost k přechodu na spravedlivou a uhlíkově neutrální ekonomiku s udržitelnými a odolnými dodavatelskými řetězci.

Zajistit poskytnutí přímé a urgentní finanční podpory nejen charitativním organizacím a vládám, ale i pěstitelům, zemědělským komunitám, sociálním podniků a družstvům.

Navázat veškeré korporátní pomocné balíčky na podpis nové globální společenské smlouvy založené na jasných a měřitelných korporátních kodexech etického chování. Všechna nouzová finanční podpora společností musí být navázána na dodržování přísných podmínek: neposkytovat peníze znečišťujícím odvětvím bez jejich závazku k řešení klimatických změn, zákaz rušení smluv s dlouhodobými partnery v dodavatelském řetězci.

  1. Aby podpořili fairtradové podniky a dodavatelské řetězce

Aktivně poskytovat krátkodobou finanční podporu ze speciálně určených fondů, a také bezúročné úvěry nebo půjčky představující dostatečný pracovní kapitál, který fairtradovým podnikům a dodavatelským řetězcům umožní přežít krizi a nadále hrát jejich roli při podpoře agend udržitelného rozvoje a s tím souvisejících spravedlivých, odolných a bezpečných dodavatelských řetězců.

Nastavit dlouhodobý přístup k finančním iniciativám a reorganizovat strategie „Aid for Trade“ tak, aby cílily na iniciativy vedené chudými a znevýhodněnými skupinami, byly zaměřené na tyto skupiny a poskytovaly jim dostatek možností k zajištění udržitelného životního standardu prostřednictvím spravedlivých, odolných a bezpečných dodavatelských řetězců.

„Toto je největší výzva, které kdy hnutí fair trade čelilo. Pokud chceme udržet pokrok, kterého jsme v oblasti udržitelného rozvoje dosáhli, je potřeba, aby vlády poskytly fairtradovým podnikům a dodavatelským řetězcům okamžitou podporu,“ uvedla Roopa Mehta, prezidentka Světové fairtradové organizace.

„Navzdory dopadu, který má koronavirus na komunity fairtradových pěstitelů a dělníků z globálního Jihu, tito lidé i nadále poskytují spotřebitelům po celém světě nejzákladnější a nejoblíbenější produkty, jako jsou čaj, káva, banány, kakao, květiny, koření a rýže. Vyzýváme vlády zemí G20, aby jednaly rozhodně a podpořily nejzranitelnější články tohoto dodavatelského řetězce, které hrají tak zásadní roli v zásobování světa potravinami během této krize,“ říká Dario Soto Abril, CEO organizace Fairtrade International.

 

Fair Trade Advocacy Office je společná iniciativa organizace Fairtrade International a World Fair Trade Organization. Toto vyjádření bylo možné vytvořit díky finanční podpoře Evropské Unie. Obsah tohoto vyjádření je výhradní zodpovědností jeho autorů a neodráží názory Evropské unie.

Více informací o reakci hnutí Fair Trade na pandemii COVID-19 naleznete na  www.fairtrade-advocacy.org/covid-19

150 84 Udržitelný rozvoj musí brát v potaz pandemická rizika 2021-02-26