Představujeme Strategii Fairtrade Česko a Slovensko na období 2021 – 2025

Nově publikovaný dokument Strategie Fairtrade Česko a Slovensko představuje kromě vize, poslání a hodnot organizace naše cíle pro nadcházející pětileté období. Strukturovali jsme je  celkem do tří cílových oblastí – první z nich se týká obchodu a spolupráce s partnery, druhá je zaměřena na osvětu a zvyšování povědomí o Fairtrade a poslední oblast se týká interních cílů organizace. 

Celou strategií se prolíná naše poslání posilovat postavení pěstitelů a pracovníků ze zemí globálního Jihu tím, že podporujeme a propagujeme etické obchodování, a to ve spolupráci s obchodníky a dalšími firmami, se státní správou a samosprávou a s občanským sektorem.

V cílové oblasti týkající se obchodu jsou konkrétní cílové hodnoty jednotlivých fairtradových komodit, kterých bychom chtěli v horizontu 5 let dosáhnout. V oblasti týkající se osvěty a zvyšování znalosti Fairtrade se zaměřujeme na práci s médii, sociálními médii a také poprvé obsahuje inovativní projekty, jako je např. tvorba audiovizuálních materiálů či spolupráce se známými osobnostmi. Do této oblasti spadá také rozvoj kampaně Fairtradová města a organizace aktivit v regionech. V poslední části – budování kapacit organizace – shrnujeme interní cíle a také plánujeme  příležitosti pro spolupráci s dalšími partnery. 

V každé cílové oblasti jsou vyjmenované cíle, které jsou konkrétní, měřitelné a ukotvené v čase a jejich dosahování budeme pravidelně vyhodnocovat.

Strategii pro roky 2021-2025 jsme připravovali od ledna 2020, kdy proběhlo první facilitované setkání týmu a také členů a členek správní rady s cílem vybrat hlavní směry a cíle nové strategie a prodiskutovat další směřování. V průběhu roku pak probíhala setkání jednotlivých pracovních skupin, které vybíraly hlavní cíle a dále je rozpracovávaly. Poprvé byl návrh nové strategie představen valné hromadě v červnu a od zástupců a zástupkyň členských organizací byly shromážděny další podněty, které pracovní skupiny dále zapracovávaly. Na podzim z toho vznikl ucelený dokument.

Strategie Fairtrade Česko a Slovensko je určena všem partnerům a donorům, kteří takto mohou získat ucelený přehled o dalším směřování Fairtrade ČS. 

 

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme inspirativní čtení.

Tým Fairtrade Česko a Slovensko

150 76 Představujeme Strategii Fairtrade Česko a Slovensko na období 2021 – 2025 2021-02-26