Podmínkou klimatické spravedlnosti je spravedlivé obchodování

Mezinárodní komunita musí bojovat s nespravedlnostmi v obchodu, prosazovat transparentnost a zodpovědnost v dodavatelských řetězcích, zajistit finanční mechanismy na podporu klimatu a důstojné platy a příjmy pro drobné zemědělce, řemeslníky a dělníky všude ve světě. Jinak nebude možné úspěšně řešit klimatickou krizi a zajistit udržitelnou budoucnost pro všechny. Toto prohlášení zveřejnily minulý týden přední organizace zabývající se podporou spravedlivého obchodování včetně Fairtrade International. 

Fairtrade International, Světová fairtradová organizace (World Fair Trade Organization – WFTO), Fair Trade Advocacy Office a dalších 14 signatářů z globálního hnutí fair trade ve stanovisku vydaném v souvislosti s nadcházející Klimatickou konferencí OSN 2021 (COP26) nastínily zásadní kroky, které považují za nezbytné k dosažení všeobecné klimatické spravedlnosti. Patří k nim požadavek, aby se zvýšila transparentnost a zodpovědnost v dodavatelských řetězcích v soukromém sektoru, aby došlo k posílení environmentálních nařízení a obchodních pravidel a aby se usnadnil přístup ke vhodným mechanismům na financování drobných pěstitelů a producentů. 

Podle signatářských organizací nemohou být bez těchto opatření úspěšné žádné klimatické snahy mezinárodní komunity zaměřené na pomoc nejzranitelnějším komunitám naší planety, k nimž patří především drobní pěstitelé a zemědělští producenti, na které stále více dopadají následky klimatických změn.   

„Pěstitelé a pracovníci v zemědělství po celém světě jsou v první linii boje s globální klimatickou krizí. Zdaleka ovšem nejsou oběťmi, ale spíš nedílnou součástí vzniku klíčových klimatických řešení, která mohou zvrátit zhoršování životního prostředí a vést k udržitelnější budoucnosti,“ uvedla Nyagoy Nyong’o, ředitelka organizace Fairtrade International

Právě proto vydává hnutí fair trade toto stanovisko – aby byli pěstitelé a pracovníci v zemědělství součástí výstupů COP26, aby měli zemědělští producenti všude na planetě jisté spravedlivé příjmy a abychom v postcovidové éře vytvořili lepší a zelenější svět.“   

Klimatická konference COP26 se bude konat od 31. října do 12. listopadu ve skotském Glasgow a sejdou se na ní globální lídři a další klíčoví aktéři, aby diskutovali o mezinárodních klimatických snahách a cestě k opětovnému nastolení udržitelnosti, kterou negativně narušila pandemie onemocnění covid-19. 

V souvislosti s tím vyzývají organizace tvořící hnutí fair trade světové lídry k okamžitému plnění klimatických cílů:

  • Vyzývají vlády, aby zavedly opatření na podporu transparentnosti a zodpovědnosti v dodavatelských řetězcích v soukromém sektoru a zároveň zaručily udržitelné živobytí drobným zemědělcům i nezemědělským producentům a pracovníkům. 
  • Požadují snadnější přístup k financím na řešení klimatických otázek, aby se mohli drobní pěstitelé, producenti, řemeslníci a pracovníci adaptovat a být odolnější vůči klimatickým změnám a postupně dosahovat uhlíkové neutrality farem.
  • Vyzývají soukromý sektor, aby platil „spravedlivou hodnotu, spravedlivé ceny a dodržoval spravedlivé obchodní praktiky, které producentům zajistí zdroje na investice potřebné k adaptaci na klimatické změny a k jejich zmírňování“.
  • Lobují za závazný právní rámec, který do nové udržitelné globální obchodní politiky začlení ty nejvyšší environmentální standardy.       

„Ekonomický systém, který těží z vykořisťování zdrojů a lidí naší planety, je špatný ekonomický systém,“ říká Juan Pablo Solís, hlavní poradce Fairtrade International pro životní prostředí a klima. „A klimatická opatření, která z principu vylučují spravedlnost a klimatickou spravedlnost, jsou opatření, která opět odsuzují klimatické akce k neúspěchu. V Glasgow musí globální lídři myslet inkluzivně, jinak jejich kroky nebudou mít na vytvoření udržitelné budoucnosti pro všechny žádný vliv.“

Stanovisko hnutí fair trade vydané v souvislosti s nadcházející klimatickou konferencí COP26 cituje výzkum IFAD/CPI a zdůrazňuje, že k drobným pěstitelům se dostanou méně než 2 % financí na řešení klimatických otázek. Kritéria přidělení financí a finanční mechanismy, jako je například Green Climate Fund, musí podle těchto organizací brát v potaz drobné producenty a jejich organizace, aby měli k těmto zdrojům přístup a nebyli zbytečně zatěžováni byrokracií.  

„Na okrajové komunity po celém světě dopadají klimatické změny nejtvrdším způsobem. Jejich pěstitelské postupy a každodenní chování přispěly ke klimatické změně nejméně, přesto jsou jí nejvíce zasaženi,“ říká Roopa Mehta, prezidentka WFTO. „Pokud chceme dosáhnout klimatické spravedlnosti, musí mít tyto komunity křeslo u vyjednávacího stolu. Musí být řešeny jejich problémy a vyslyšeny jejich obavy.“ 

„Obchodní modely spravedlivého obchodování přispívají k prosperitě a blahu těch nejmarginalizovanějších a zajišťují obchodní spravedlnost,“ dodává Roopa Mehta. „Apelujeme na velké firmy, tvůrce strategií a další zainteresované strany, aby společně podnikali kroky k obchodní a klimatické spravedlnosti a podíleli se tak na budování férovější a udržitelnější budoucnosti.“

Sergi Corbalán, generální ředitel Fair Trade Advocacy Office se sídlem v Bruselu, se na věc dívá obdobně: „Svět se nachází na křižovatce a pokračování v zavedeném směru není možné. Vlády musí podniknout nezbytné kroky a nastavit ten správný politický rámec pro spravedlivý a udržitelný globální obchod. Nesmí se zdráhat zavádět potřebnou legislativu, protože spoléhat se výhradně na dobrovolné závazky a tržní síly nás k dosažení cílů Agendy 2030 a Pařížské dohody nepřiblíží.“

150 59 Podmínkou klimatické spravedlnosti je spravedlivé obchodování 2021-09-29