Fairtrade International vyzývá země G20, aby podpořily pěstitele z rozvojových zemí v boji s onemocněním covid-19

Praha, 22. dubna 2020 –  Podle OSN by pod hranici chudoby v důsledku ekonomických dopadů pandemie mohlo spadnout přes půl miliardy lidí. Fairtrade International proto vyzývá představitele dvaceti největších ekonomik světa, aby v průběhu této mimořádné situace podpořili pěstitele z globálního Jihu jak ekonomicky, ale i podporou tamějších zdravotních systémů.

Narušení globálních dodavatelských řetězců má přímo dopad i na pěstitele zapojené do systému Fairtrade. Pokud nebudou fairtradové pěstitelské organizace schopny kvůli kolapsu světové ekonomiky prodat své produkty, hrozí jim jen na fairtradovém příplatku ztráty okolo 380 milionů dolarů ročně.

Představitelé národních organizací Fairtrade International z celého světa napsali dopis předsedovi skupiny zemí G20, kterým je král a premiér Saúdské Arábie Salmán bin Abd al-Azíz. Žádají ho, aby vyzval lídry zemí G20 k pomoci při ochraně pěstitelů a dělníků v rozvojových zemích, které nejhůře zasáhla krize související s onemocněním covid-19.

Drobným pěstitelům, včetně těch fairtradových, i lidem pracujícím na jejich farmách, které dodávají potraviny a oděvy globálním dodavatelským řetězcům, hrozí vysoké riziko chudoby a vysoká úmrtnost na onemocnění covid-19.

„Máme vážné obavy z dopadů viru na farmáře a dělníky napříč celým rozvojovým světem, včetně těch, kteří produkují potraviny a další zboží, na němž jsou země skupiny G20 závislé. Je nutné přijít urychleně s humanitárními opatřeními na ochranu zdraví a životů lidí a zároveň podpořit ekonomická opatření, aby nebyly přerušeny příjmy zajišťující lidem živobytí,“ říká Dario Soto Abril, výkonný ředitel Fairtrade International.

Podle předpovědí Univerzity OSN by mohlo vlivem této krize spadnout pod hranici chudoby více než půl miliardy lidí. Farmáři a dělníci, se kterými Fairtrade spolupracuje, jsou už dnes jedněmi z nejchudších lidí žijících v komunitách se slabou nebo zcela chybějící záchytnou sítí, bez odpovídající zdravotní péče a bezpečných zdrojů vody a dezinfekce. Hrozí jim proto hlad a podvýživa.

Organizace varuje, že krize narušuje globální dodavatelské řetězce. Omezení pohybu v importujících zemích jsou sice nezbytná pro zachování veřejné bezpečnosti, v důsledku ale způsobují rychlý a závažný pokles objednávek v některých dodavatelských řetězcích. To vede k vysoké míře propouštění zaměstnanců a ztrátám příjmů v nejohroženějších skupinách. Pokud těmto lidem nebude poskytnuta rychlá podpora, významně to zvýší míru chudoby.

„Například v Keni už přišly o práci desítky tisíc dělníků v květinářském odvětví a neexistují zde žádná jiná volná pracovní místa. Vzrůstají obavy ohledně dlouhodobé finanční stability květinových farem,“ říká Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko, a uvádí příklady dalších problémů ze zemí globálního Jihu: „Podobná situace je v Ekvádoru, kde firmy kvůli nízkým tržbám poslaly pracovníky v květinářském odvětví na nucenou dovolenou nebo neplacené volno. Už tak nízké výkupní ceny čaje v Indii a na Srí Lance se kvůli nízké poptávce propadly o téměř 40 %.“

Celosvětové tržby za fairtradové produkty činí ročně okolo 9 miliard dolarů. Kromě ztráty tržeb hrozí pěstitelům v případě, že poklesne poptávka po jejich produkci, také ztráta takzvaného fairtradového příplatku, a to kolem 380 milionů dolarů ročně. I v případě, že se poptávka po dovozu obnoví, samy země globálního Jihu už začaly nebo pravděpodobně začnou omezovat pohyb lidí a zavádět další opatření, což prohloubí úbytek pracovních míst i ztráty příjmů, pokud nebude pěstitelům a dělníkům poskytnuta speciální pomoc.

„Apelujeme na lídry zemí G20, aby na tuto krizi v nízkopříjmových zemích adekvátně zareagovali ve všech pěti oblastech, kde je potřeba konat. Hnutí fair trade podporuje celkem zhruba 10 milionů lidí a jsme připraveni zapojit se jako partneři do aktivit, které povedou k minimalizaci dopadu této krize na nejchudší a nejohroženější komunity na světě,“ říká Dario Soto Abril a dodává: „Tím, že v průběhu této mimořádné situace podpoříme pěstitele z globálního Jihu jak ekonomicky, ale i podporou tamějších zdravotních systémů, podpoříme i potravinovou bezpečnost zemí G20 během koronavirové krize i po ní. Zajištění odolnosti a udržitelnosti globálních dodavatelských řetězců je nyní více než kdy dříve společným zájmem jak pěstitelů z rozvojových zemí, tak skupiny G20.“

Fairtrade International navrhla pět oblastí, v nichž by se země G20 měly angažovat, a to včetně konkrétních opatření. Jedná se o ochranu zaměstnání a živobytí, zajištění ochranných pomůcek, posílení zdravotní péče v zemích globálního Jihu, ale i o širší ekonomická opatření, jako je přímá finanční pomoc zdravotnickým a sociálním systémům těchto zemí nebo to, aby Mezinárodní měnový fond vyčlenil na boj s následky pandemie až 600 miliard dolarů. Fairtrade International rovněž navrhuje, aby byl chod narušené globální ekonomiky postupně obnovován spravedlivým způsobem, který přetvoří dodavatelské řetězce. Navázání pobídkových balíčků na cíle udržitelnosti a obzvláště na vybudování spravedlivých dodavatelských řetězců, které posílí postavení lidí pomocí důstojných příjmů, podpoří podle Fairtrade International odolnost producentů a dělníků vůči budoucím krizím.

Pět akčních bodů Fairtrade tvoří:

1) Ochrana zaměstnání a živobytí
 • Přestože jsou omezení pohybu a další restrikce nezbytné pro ochranu veřejného zdraví, zvyšují významně riziko ztráty zaměstnání nebo příjmů farmářů, pokud jim a jejich pracovníkům nebude v této situaci poskytnuta podpora.
 • Mnohé nízkopříjmové země, v nichž Fairtrade působí, mají slabou nebo neexistující záchytnou síť a ztráta příjmů zde má za následek prohloubení chudoby a hladovění.
 • Vyzýváme proto vlády zemí G20, aby spolupracovaly s vládami v zemích původu i s obchodníky a prodejci na zavedení nucených placených dovolených v rámci dodavatelských řetězců, které importují potraviny a zboží z nízkopříjmových zemí, a zaměřily se hlavně na pěstitele a dělníky nejvíce ohrožené chudobou a hladem.
 • Programy nucených dovolených mohou být zafinancovány prostřednictvím kombinace různých mechanismů, například:
  • dárcovskou podporou Světové banky a rozvojových agentur
  • závazky prodejců a výrobců zaslat platby předem, uzavřít předběžné smlouvy pro zajištění dodavatelských řetězců nebo poskytnout splátkové prázdniny
  • platební prázdniny pro placení DPH a daně z příjmu pro dělníky platící daně
  • půjčky pro organizace drobných producentů nebo závazky maloobchodníků a výkupců k předběžným smlouvám, splátkové prázdniny pro výkupce, kteří odebírají od producentů
 • V některých případech je potřeba alespoň minimální počet pracovníků k udržení chodu farmy a k ochraně produktivní základny a budoucích prodejů producentů. Například pro 44 květinových farem, se kterými organizace Fairtrade spolupracuje v Keni, jsou náklady na takovéto udržení v chodu za 3 měsíce okolo 2,8 milionů eur.
 • Farmáři a dělníci musí mít k dispozici přinejmenším adekvátní zásoby potravin a základního vybavení. Například poskytnutí dostatku potravin dělníkům na všech fairtradových květinových farmách v Keni by za 3 měsíce stálo 270 000 eur.
2) Osobní ochranné pomůcky
 • Tam, kde vlády nízkopříjmových zemí nedoporučují omezení pohybu na farmách a plantážích, musí být pěstitelům a dělníkům poskytnuty adekvátní osobní ochranné pomůcky pro prevenci a jednotliví farmáři a dělníci musí dodržovat dostatečnou vzdálenost od ostatních.
 • Tam, kde je nezbytný minimální počet pracovníků k udržení ekonomické životaschopnosti farem a plantáží, musí být farmáři a dělníci vybaveni adekvátními osobními ochrannými prostředky. Například vybavit takto 40 000 zaměstnanců na fairtradových květinových farmách v Keni by stálo 5 milionů eur.
 • Apelujeme na vlády zemí G20, aby spolupracovaly s prodejci a výkupci a pomohly zajistit tyto osobní ochranné pomůcky a proškolení.
3) Podpora posílení zdravotní péče
 • Odhad vysoké školy Imperial College London uvádí, že v Asii zemře v důsledku pandemie 900 000 lidí, v Africe 300 000 a v Latinské Americe a Karibiku 160 000 lidí.
 • Rozvojovým zemím by měla být poskytnuta pomoc na posílení systému veřejné zdravotní péče, a to včetně opatření na prevenci tohoto onemocnění a zamezení jeho šíření.
 • Taková podpora by se měla obzvláště zaměřit na ohrožené komunity ve venkovských i městských oblastech.
4) Širší ekonomická opatření
 • Podporujeme společnou výzvu prezidentů, premiérů a mezinárodních nevládních organizací včetně Oxfam a Save the Childern, aby skupina G20 koordinovala globální reakci na krizi okolo onemocnění covid-19.
 • Podporujeme jejich výzvu, aby bylo vyčleněno 150 miliard dolarů na pomoc zdravotnictví, sociálním záchytným sítím a dalším oblastem v rozvojových zemích a aby MMF vyčlenil 500–600 miliard dolarů na mimořádná opatření související s bojem proti pandemii a jejím důsledkům.
 • Dále podporujeme výzvu za zrušení dluhů nízkopříjmových zemí, z nichž mnoho spoléhá na výnosy z exportu, které ovšem vzhledem k této krizi poklesly.
 • Aby se zajistil kontinuální tok produkce z rozvojových zemí, naléhavě vyzýváme země G20, aby zachovaly existující obchodní ujednání s rozvojovými zeměmi a podnikly kroky ke zmírnění narušení obchodování – včetně prevence zkažení potravin – způsobeného uzavřením hranic a zdržením vlivem celních úkonů.
5) Udržitelnost
 • Ačkoli je ochrana zaměstnání a životů z krátkodobého hlediska tou nejakutnější otázkou, žádáme naléhavě lídry G20 k nalezení příležitostí pro výše uvedené investice, které by globálním dodavatelským řetězcům v oblasti potravin a dalšího zboží pomohly k vybudování udržitelnosti a k odolnosti vůči klimatu, a to v souladu s cíli udržitelného rozvoje a s iniciativami, jako je Green New Deal EU.
 • Po skončení tohoto nebývalého narušení globální ekonomiky bychom měli její chod začít obnovovat spravedlivým způsobem, který přetvoří dodavatelské řetězce. Pokud navážeme pobídkové balíčky na cíle udržitelnosti a obzvláště na vybudování spravedlivých dodavatelských řetězců, které posílí postavení lidí pomocí důstojných příjmů, podpoříme odolnost producentů a dělníků vůči budoucím krizím.
 • Odložená konference COP26 ke klimatickým změnám bude klíčovou příležitostí k dohodě o novém přístupu.

150 100 Fairtrade International vyzývá země G20, aby podpořily pěstitele z rozvojových zemí v boji s onemocněním covid-19 2021-02-26