COP27: Fair trade organizace vyzývají k inkluzivním klimatickým řešením

Pěstitelé po celém světě čelí stále větším klimatickým hrozbám. Organizace Fairtrade, WFTO (Světová fairtradová organizace) a Fair Trade Advocacy Office varují, že globální lídři musí zvýšit své úsilí při vymáhání lidských práv a ochrany životního prostředí v dodavatelských řetězcích, vymýtit nespravedlnost při obchodování a zajistit, že v rámci mechanismu klimatického financování obdrží prostředky i drobní pěstitelé, aby zvládli realizovat úspěšné a poctivé klimatické kroky dříve, než bude pozdě. 

Při příležitosti klimatické konference COP27 organizace vyzývají zástupce vlád a soukromého sektoru k tomu, aby ihned začali dosahovat klimatických cílů a dostáli svým závazkům: poskytnout do konce roku 2022 finanční pomoc na boj s klimatickými změnami v hodnotě 100 miliard dolarů; zahrnout drobné pěstitele do svých klimatických programů, aby se jim dostalo finanční pomoci; odsouhlasit stanoviska řešící problémy životního prostředí, jako je odlesňování, a vymáhat pokuty za jejich nedodržení; poskytnout pěstitelům pomoc s náklady na přizpůsobení se klimatickým změnám a na jejich zmírnění. Kromě toho toto stanovisko opakuje dlouhodobou výzvu organizací, aby obchodní společnosti platily férové ceny drobným farmářům, malým a středním podnikům a dělníkům.

Ve svém stanovisku nazvaném Hodiny tikají! vydaném při příležitosti klimatické konference OSN COP27 uvádějí výše zmiňované organizace výzvu ke spravedlnosti při obchodování a ke klimatické spravedlnosti. Zároveň ve své výzvě uvádí zásadní opatření nezbytná pro realizaci spravedlivých klimatických řešení a požadují vymáhání veřejných klimatických závazků a zodpovědného přístupu obchodních subjektů ke klimatickým příslibům. „Mezinárodní obchod není jen hlavním původcem klimatické změny, ale navíc ještě způsobuje vysoké náklady, které se promítají do různých oblastí dodavatelských řetězců a mají dopad na připravenost pěstitelů reagovat na klimatické katastrofy. Organizace Fairtrade usiluje o mnohostranné partnerství a spolupracující přístup k posílení pěstitelů a k zvládání nepříznivých dopadů klimatických změn,“ uvádí Sandra Uwera, globální výkonná ředitelka organizace Fairtrade International.   

Všechny tři organizace spravedlivého obchodu cítí jako svou povinnost připomenout znovu světovým lídrům, mezinárodním delegátům a zástupcům občanské společnosti při příležitosti konference COP27 jejich povinnost napravit globální křivdy, které nadále neadekvátně zatěžují ty nejzranitelnější komunity, a podniknout kroky, které konečně spravedlivě vyřeší klimatickou situaci. 

Hodiny tikají!

„Největší výzvou v boji s klimatickými změnami je eliminace aktuálního ekonomického systému závislého na fosilních palivech a dobývání přírodních zdrojů,vysvětluje Leida Rijnhout, ředitelka WFTO. „Členové WFTO dokazují, že jiný způsob ekonomiky je možný,“ dodává Leida Rijnhout. „Mohou se stát hnací silou pro dosažení klimatické spravedlnosti.“

Posilování možností prostřednictvím inkluzivního klimatického financování

Podle organizací Fairtrade, WFTO a FTAO je pro drobné pěstitele i nadále překážkou nedostatek finanční podpory, která by rozšířila jejich možnosti úspěšně zmírňovat dopad klimatických změn a přizpůsobovat se jim. Jak tyto organizace dlouhodobě pozorují, ve skutečnosti se k drobným pěstitelům nedostanou ani 2 % financí na řešení klimatických otázek. Ovšem kritéria přidělení financí a finanční mechanismy musí brát v potaz drobné producenty a jejich organizace, aby měli k těmto zdrojům přístup a nebyli zbytečně zatěžování byrokracií. 

Kromě toho organizace spravedlivého obchodu znovu naléhají na vlády a soukromý sektor, aby jejich kroky v oblasti klimatických změn byly inkluzivní a braly v potaz, že pěstitelé nejkomplexněji rozumí tomu, jak klimatické změny ovlivňují jejich místní prostředí. Tyto organizace argumentují tím, že takové inkluzivní nastavení poskytne přehled o tom, jak farmářské a producentské organizace dokáží podniknout nezbytné změny vedoucí k jejich vyšší odolnosti a udržitelnosti pomocí obnovitelných zdrojů energie, energetické hospodárnosti, zalesňování, zabránění odlesňování a obnovování zdraví půdy, což v důsledku zlepší potenciál produkce a zamezí rozšiřování zemědělské půdy v místech s vysokou uhlíkovou stopou. 

„Je nezbytné co nejrychleji využít potenciál drobných farmářů, producentů a řemeslníků po celém světě, protože to přispěje ke klimatické a sociální spravedlnosti,“ říká Jorge Conesa, generální ředitel FTAO. 

Klimatická konference COP27 se koná od 6. do 18. listopadu v egyptském Šarm aš-Šajchu a sejdou se na ní globální lídři a vedoucí zainteresované strany, aby diskutovali o mezinárodních klimatických ambicích a cestě k opětovnému nastolení udržitelnosti, které negativně narušila pandemie onemocnění covid-19. 

150 100 COP27: Fair trade organizace vyzývají k inkluzivním klimatickým řešením 2022-11-15