Co má práce v zemědělství společného s lidskými právy?

Většina z nás ví o lidských právech, jako jsou například rovnost, svoboda vyjadřování a náboženského vyznání, nepřípustnost otroctví nebo pronásledování. Existují ale i lidská práva, která se týkají každodenního života drobných farmářů a zaměstnanců v zemědělství všude na světě a která v průběhu let stvrdilo mezinárodní společenství: jsou ukotvena v různých dokumentech, od Listiny základních práv a svobod OSN, která je už 71 let stará, až po Deklaraci práv rolníků a jiných osob pracujících ve venkovských oblastech.

Právo na spravedlivý a slušný výdělek zajišťující důstojné živobytí.
Právo na takový životní standard, který umožňuje zdravý a spokojený život.
Svoboda sdružování včetně práva zakládat odbory a kolektivně vyjednávat.
Právo dětí na ochranu a na bezpečné vzdělávání.

V zemědělství jsou porušováním těchto práv například:

  • Nízké ceny vyplácené pěstitelům, které mají za následek extrémní chudobu: jedná se o porušování práv pěstitelů na důstojný životní standard.
  • Diskriminace žen a menšin: ta vede k tomu, že tito lidé jsou navždy odsouzeni pracovat v pracovních pozicích, v nichž jsou znevýhodněni, a je jim upíráno právo na rovnou ochranu a spravedlivou odměnu.
  • Zaměstnavatelé pracovníkům upírají práva zakládat odbory: dochází k rozpouštění odborů a dalším formám porušování svobody shromažďování.

My ve Fairtrade jsme přesvědčeni, že lidská práva jsou univerzální. Uznáváme také obecné zásady Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv včetně práv dětí. Tyto zásady jsou klíčovým rámcem ochrany a respektování lidských práv pěstitelů, ostatních pracovníků a jejich komunit. Představují základní povinnosti všech obchodních subjektů v rámci dodavatelského řetězce.

Co s tím má společného Fairtrade?

Fairtrade hájí tyto zásady už více než 30 let, a to včetně zásady, podle které mají nákupčí a prodejci povinnost zajistit, aby jejich obchodní zásady, včetně stanovování cen, neporušovaly práva pěstitelů, jejich rodin a komunit.

Standardy Fairtrade vyžadují po pěstitelských organizacích a obchodnících, aby dodržovali pravidla zajišťující férovější cenu pro pěstitele, demokratickou organizaci družstev, rovnost žen, dodržování pracovních práv a bezpečných pracovních podmínek a posilování práv pěstitelů v obchodních vztazích.

Kromě standardů se hlouběji zaobíráme i specifickými výzvami souvisejícími s lidskými právy. Vytvořili jsme například referenční ceny pro klíčové komodity (jako je vanilka nebo kakao) v klíčových regionech, které mají pěstitelům zaručovat důstojný příjem, a snažíme se s partnery dosáhnout těchto cen i naplnění dalších faktorů, které podporují příjem farmářů alespoň ve výši důstojného příjmu. Producentské organizace v 11 zemích zavedly náš systém komunitního monitoringu inkluze a odměňování mládeže, abychom vymýtili dětskou práci. Příští rok budou některé producentské organizace tento systém komunitního monitorování inkluze a odměn používat také v rámci boje proti nucené práci dospělých a proti genderově zaměřenému násilí. Aktivně propagujeme dialog a kolektivní vyjednávání mezi managementem a zaměstnanci na plantážích s certifikaci Fairtrade.

Zde je několik projektů, které pěstitelům a pracovníkům pomáhají prosazovat dodržování jejich práv.

„Inkluze není možnost. Je to nutnost.“

Organizace Fairtrade Africa odstartovala školení pro manažery a další zaměstnance etiopských květinových plantáží na téma postižení a inkluze. Ta jsou součástí rozsáhlého čtyřletého programu financovaného finskou vládou s cílem prosazovat práva pěstitelů a zaměstnanců na udržitelné živobytí a podporu spravedlivého a udržitelného obchodování. Program odstartoval v roce 2018 a od té doby jím prošlo už 160 000 lidí v 10 zemích Latinské Ameriky a čtyř zemí v Africe.


Konjit Miratu pracuje na květinové plantáži Sher Ethiopia a školení se také zúčastnila. „Pro lidi s postižením je život mnohem těžší než pro zdravé lidi, obzvláště pak v Etiopii. Většina lidí je překvapená, když mě vidí pracovat. Mají se mnou soucit. Já soucit nechci. Chci, aby mě brali jako moje kolegy bez postižení. Toto školení je od Fairtrade Africa povzbudivý krok,“ říká Konjit.

Podpora rovnosti pohlaví a zapojení mladých lidí

Fairtrade pořádá Kurzy ženského leadershipu ve všech producentských regionech Fairtrade včetně čtyř zemí v asijsko-pacifickém regionu. Učební plán zahrnuje témata od práv žen a rozvoje sebevědomí až po diverzifikaci příjmů a projektový management. O tyto znalosti se pak frekventantky kurzu dělí i doma.

Prosazování práv domorodých národů

Kolumbijské fairtradové družstvo FUTUBAN v letošním roce použilo fairtradový příplatek na vybudování školní jídelny, rekonstrukci školní třídy a nádrže na vodu ve venkovské osadě Marbasella v oblasti La Guajira, která je vzdálená asi 30 km od plantáže a je domovem přibližně 50 jejích dělníků. V osadě Marbasella žije asi 200 domorodých obyvatel z etnické skupiny Wayúu. Jejich děti i děti z dalších místních komunit mají z těchto vylepšení každodenní prospěch.

To je jen několik příkladů konkrétních zlepšení, která může zaměření na lidská práva přinést, pokud lidi podpoříme ve znalosti a obhajování lidských práv. V této oblasti je toho ještě potřeba hodně udělat, ale všichni můžeme lidská práva podpořit volbou fairtradových výrobků – nejen na Den lidských práv, ale i po celý rok.

 

150 100 Co má práce v zemědělství společného s lidskými právy? 2021-02-26