Pravidla výherní ankety

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěžní ankety je organizace Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., se sídlem Praha 2, Botičská 1936/4, PSČ 120 00, IČ: 71226672, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod značkou L63801.

Předmětem těchto pravidel je úprava právního vztahu mezi účastníkem ankety a vyhlašovatelem ankety. Zapojením do ankety projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v anketě je nutné splnit následující podmínky:

  • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
  • bydliště soutěžícího v České republice nebo Slovenské republice;
  • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

Doba trvání soutěže je od 24.3. 2019

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou a to vyplněním anketního lístku a jeho vložením do slosovací nádoby

PODMÍNKOU ÚČASTI V ANKETĚ NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

C. MECHANIKA ANKETY A VÝHRY

Mechanika soutěže spočívá ve vyplnění anketního lístku a vhození lístku do slosovací nádoby

Výhercem soutěže se stávají soutěžící, kteří vyplní anketní lístek, vloží jej do slosovací nádoby a budou vylosováni zástupci Fairtrade Česko a Slovensko. Soutěžní příspěvek musí být v požadované formě a s požadovanými parametry.

Odborná porota vybere 3 výherce, kteří vyplní všechny anketní otázky a získají následující výhru:

Balíček Fairtrade produktů

Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na stránce Fairtrade Česko a Slovensko. Výherce bude o své výhře informován e-mailem

Jestliže výherce nezareaguje do pěti pracovních dnů od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní údaje a údaje nezbytné pro řádné předání výhry, výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele.

Na získání výhry v této anketě není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

Výhru je možné pouze po předchozí domluvě zaslat poštou.

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v anketě sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.

Splněním anketního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v anketě soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soutěžící přihlášením do soutěže dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu [10 let] od ukončení soutěže.

Správcem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je vyhlašovatel.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že vyhlašovatel je oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele.

E. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo anketu a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.

Vyhlašovatel ankety neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

V Praze dne 5. 3. 2019