Pravidla výherní soutěže

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je organizace Fairtrade Česko a Slovensko,z.s., se sídlem Praha 2, Botičská 1963/4, PSČ 120 00, IČ: 71226672, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod značkou L63801.

Předmětem těchto pravidel je úprava právního vztahu mezi účastníkem soutěže a vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

  • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
  • bydliště soutěžícího v České republice nebo Slovenské republice;
  • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

Doba trvání soutěže je do 19. 6. 2022

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou a to zveřejněním fotky na svém profilu na instagram.com a použitím hashtagu #vyhrajsfairtrade.

PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Mechanika soutěže spočívá ve zveřejnění fotky na instagram.com vyfocené u stánku Fairtrade Česko a Slovensko na stánku akce Apetit piknik a použitím daného hashtagu. 

Výhercem soutěže se stává 5 vylosovaných soutěžících. Soutěžní příspěvek musí být v požadované formě a s požadovanými parametry.

Výhrou je balíček fairtradových produktů.

Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na stránce instagram.com/fairtradeczsk. Výherce kontaktujeme na jejich instagramovém profilu.

Jestliže výherce nezareaguje do pěti pracovních dnů od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní údaje a údaje nezbytné pro řádné předání výhry, výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele.

Na získání výhry v této anketě není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

Předání výhry je možné po předchozí domluvě zaslat poštou.

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.

Splněním anketního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území České a Slovenské republiky bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého obsahu.

D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v anketě soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soutěžící prvním přihlášením soutěže dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další zasílání novinek od Fairtrade CS, dle zákona č. 480/2004 Sb.

Správcem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je vyhlašovatel.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na instagramových stránkách a webových stránkách vyhlašovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že vyhlašovatel je oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání novinek Fairtrade CS.

E. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

V Praze dne 15. 6. 2022