INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů nevládní organizací Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.

Na následujících řádcích vás chceme informovat, jak zpracováváme ve Fairtrade Česko a Slovensko osobní údaje. Dozvíte se zde, jaká jsou vaše práva s ohledem na zpracování osobních údajů, z jakého právního titulu osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem, za jakým účelem a po jakou dobu údaje zpracováváme a jakým způsobem můžete proti zpracování vznést námitky.

Z jakého titulu zpracováváme osobní údaje – 3 typické případy:

Případ 1: SOUHLAS
Od vás, jakožto subjektu údajů, jsme dostali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – nejčastěji se jedná o souhlas se zasíláním našeho zpravodaje, a proto zpracováváme vaše jméno, e-mailovou adresu, případně telefonní číslo.

Případ 2: PLNĚNÍ SMLOUVY
Pokud existuje smluvní spolupráce (založená písemnou či ústní dohodou) mezi vámi jakožto subjektem osobních údajů a naší organizací, potom zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. V tomto případě bývá množství zpracovávaných údajů větší a zahrnuje často jméno, adresu, kontaktní informace, datum narození, rodné číslo či číslo OP. Zásadně nezpracováváme citlivé osobní údaje, tedy údaje o zdravotním stavu, či biometrické a genetické informace.

Případ 3: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
Pokud s námi spolupracujete, účastníte se našich akcí, jste s námi v pravidelném kontaktu nebo máte jen jasně dovoditelný zájem o naši činnost, je možné, že jste nám poskytli vaše osobní údaje v podobě zprávy přes sociální média, elektronické pošty, telefonního hovoru, prezenční listiny apod. V tomto případě předpokládáme, že máte zájem s námi zůstat v kontaktu i nadále, a my proto zpracováváme vaše osobní údaje – nejčastěji v rozsahu jména a základních kontaktních údajů – abychom vás mohli kontaktovat.

Na co máte jako subjekt osobních údajů právo?

  • Vždy máte právo odvolat souhlas, který jste udělili – například nám zašlete krátký e-mail na info@fairtrade.cz nebo klikněte na tlačítko „opt-out“ v newsletteru.
  • Máte právo se nás zeptat, jaké vaše osobní údaje zpracováváme – napište nám prosím na info@fairtrade.cz.
  • Pokud nesouhlasíte s tím, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme nebo se chcete na cokoliv s tím souvisejícího zeptat, kontaktujte nás prosím. Kdykoliv máte právo vznést námitku.
  • Máte právo na opravu vašich údajů, pokud jsou u nás vedeny nesprávně.
  • Máte právo na výmaz vašich osobních údajů, pokud uplynul důvod jejich zpracování.

Konkrétní případy zpracování osobních údajů:

Rozesílka newsletteru a dalších novinek a pozvánek:
Fairtrade ČS jako správce může zpracovat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní a e-mailový kontakt, příp. název reprezentované právnické osoby a její kontaktní a identifikační údaje, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu nebo poslední skutečnosti, která zakládá oprávněný zájem správce. Zpracování výše uvedených údajů je prováděno za účelem rozesílky elektronického zpravodaje, informací o novinkách v oblasti fair trade a pozvánek na osvětové a vzdělávací akce pořádané či přímo podpořené Správcem.

Rozesílání informací můžete kdykoliv ukončit kliknutím na tlačítko opt-out, nebo případně zasláním krátké zprávy na info@fairtrade.cz. V takovém případě provedeme v přiměřené době výmaz Vašich osobních údajů. Na e-mailové adrese info@fairtrade.cz též můžete též vznést námitku proti zpracování.

Účast v některé z našich soutěží:
Správce může zpracovat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní a e-mailový kontakt, příp. adresu a další nezbytné údaje pro průběh soutěže, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu nebo poslední skutečnosti, která zakládá oprávněný zájem správce. Zpracování výše uvedených údajů je prováděno za účelem účasti v soutěži / slosování, následného předání výhry a dalšího informování o podobných soutěžích. Na základě vaší účasti v soutěži budou vaše kontaktní údaje použity k rozesílce elektronického zpravodaje, informací o novinkách v oblasti fair trade a pozvánek na osvětové a vzdělávací akce pořádané či přímo podpořené Správcem.

Rozesílání informací můžete kdykoliv ukončit kliknutím na tlačítko opt-out, nebo případně zasláním krátké zprávy na info@fairtrade.cz. V takovém případě provedeme v přiměřené době výmaz Vašich osobních údajů. Na e-mailové adrese info@fairtrade.cz též můžete též vznést námitku proti zpracování.

Obecné ustanovení

Osobní údaje zpracovává správce a dále jím pověření zpracovatelé, kteří zajišťují technické řešení pro správce. Vezměte prosím na vědomí, že dle Nařízení EP a Rady č. 2016/679 máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, máte právo na přenositelnost údajů a máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Veškeré dotazy či námitky týkající se ochrany osobních údajů prosím směřujte na info@fairtrade.cz.