Nová studie potvrzuje, že systém Fairtrade zvyšuje odolnost pěstitelů vůči globálním krizím

Praha/Bonn, 10. června 2022 – Podle nové analýzy jsou fairtradová družstva výkonnější a fairtradoví pěstitelé ekonomicky odolnější v porovnání s pěstiteli bez této certifikace. Dnes zveřejněná studie uvádí, že v době globální krize se domácnosti pěstitelů působících v rámci certifikovaných pěstitelských organizací vyznačují vyšší udržitelností, a to zejména pokud jde o ekonomickou odolnost, sociální blahobyt, ochranu životního prostředí a kvalitu řízení družstev.

Ze studie Vyhodnocení dopadu systému Fairtrade na snižování chudoby a na ekonomickou odolnost prostřednictvím rozvoje venkova zpracované organizací Mainlevel Consulting a zveřejněné společně organizacemi Fairtrade Germany a Fairtrade Austria vyplývá, že fairtradové standardy, fairtradové výkupní ceny a programy na podporu pěstitelů mají pozitivní dopad na certifikované pěstitele a jejich komunity, kterým se v porovnání s pěstiteli bez fairtradové certifikace daří lépe, obzvláště pak v obtížných obdobích.

V rámci studie zkoumali její realizátoři stejné pěstitelské organizace třikrát za období uplynulých deseti let a získali cenné informace o měnících se podmínkách a perspektivách fairtradových pěstitelů. Fairtradová družstva zahrnutá do výzkumu – kakaové družstvo z Ghany, kávové družstvo a tři banánová družstva z Peru – byla podrobena analýze a porovnána s obdobnými družstvy bez fairtradové certifikace. Tato družstva měla podobnou velikost a nacházela se ve stejné oblasti, aby se předešlo vlivu dalších externích faktorů kromě systému Fairtrade.

Výzkum zjistil, že v domácnostech pěstitelů  dochází ke zlepšování finanční situace díky vyšším příjmům, silnějším záchranným sítím a vyšším úsporám. V případě kávové fairtradové farmy z družstva La Florida z Peru měli pěstitelé v porovnání s těmi bez certifikace o 50 % vyšší příjmy.

„V obdobích krize je evidentní, že systém Fairtrade zvyšuje ekonomickou odolnost pěstitelů a poskytuje jim podporu, aby i v náročných časech pokračovali ve své profesi,“ uvedla Tatjana Mauthofer, výzkumná pracovnice z organizace Mainlevel Consulting a spoluautorka studie. „Analýza ukazuje, že dva z fairtradových mechanismů – minimální cena a fairtradový příplatek – představují zásadní záchrannou síť pro pěstitele, jejich drobné producentské organizace a v důsledku i pro jejich komunity.“

Zvýšení významu příplatků v systému Fairtrade

Podle zprávy přesahuje pozitivní přínos certifikace Fairtrade pro pěstitele více než jen ekonomický přínos. Fairtradová družstva se jeví silnější a mají lepší řízení, využívají transparentnost a demokratické rozhodování. Výzkumníci také zaznamenali, že dobré vedení umožňuje dlouhodobější udržitelnost, protože družstva musí rozhodovat o environmentálních, sociálních a ekonomických otázkách.

Fairtradoví pěstitelé také vyzdvihovali, že roste přínos (systému Fairtrade) napříč sociálními indikátory včetně rovnosti pohlaví a bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti. Ženy ve fairtradových družstvech například vykazovaly více sebejistoty, když se vyjadřovaly k různým záležitostem, a sdělovaly své nápady. Například u ghanského kakaového fairtradového družstva Kuapa Kokoo bylo za uplynulé čtyři roky znát jasné zlepšení postavení fairtradových pěstitelek při rozhodování. Podobné přínosy byly znatelné i  v oblasti zdraví. Například banánová družstva použila své prostředky získané ve formě fairtradového příplatku na zdravotnické služby a školení včetně bezpečnostních opatření proti covidu-19.

Nutnost čelit krizím

Analytici zároveň identifikovali zásadní výzvy ohrožující existenční jistoty pěstitelů. Jak uvedla Tatjana Mauthofer, výhody systému Fairtrade se dostávají pod tlak v důsledku globálních krizí, jako je klimatická změna, covid-19 a nízké ceny vyplácené za zemědělské plodiny, které jsou příliš nízké na to, aby pokryly zvyšující se náklady na farmaření a každodenní život.

Zpráva také uvádí, že působení klimatických změn nutí farmáře rychle se přizpůsobovat a diverzifikovat své zdroje příjmů a také zavádět zemědělské postupy bojující se změnou klimatu – často bez potřebné externí finanční podpory. Kromě finančních těžkostí způsobených klimatickou změnou se zároveň stále projevují těžkosti způsobené pandemií onemocnění covid-19, kvůli kterým se některým pěstitelům snížily objemy prodeje a zároveň zvýšily náklady na hnojiva a přepravu.

Ačkoli studie zdůrazňuje, že systém Fairtrade hraje v podpoře pěstitelů a družstev při zvládání finančních těžkostí důležitou roli, varuje, že pokud pěstitelům nebudou vypláceny lepší ceny, může se pokrok v boji proti chudobě zpomalit nebo zcela zastavit.

„Tato zpráva je naprosto zásadní, pokud chceme fairtradovým pěstitelům, firmám a prodejcům pomoci pochopit pozitivní dopad systému Fairtrade na pěstování plodin a na dosažení pozitivní změny v životech pěstitelů,“ vysvětluje Claudia Brück, členka představenstva Fairtrade Germany. „Zároveň je pro nás výzvou k akci a vybízí všechny aktéry v rámci dodavatelského řetězce ke stanovení povinnosti investovat do adaptace na klimatickou změnu, do jejího zmírňování a do přijetí fairtradových hodnot, dokud je k tomu čas. Právě to je nejdůležitějším sdělením této fascinující studie.“

Výzva k akci

Aby došlo k dosažení udržitelného živobytí a zajištění budoucnosti pro plodiny, jako jsou banány, kakao a káva, doporučuje zpráva aktérům v rámci dodavatelského řetězce finančně podporovat adaptaci na změnu klimatu, vyplácet pěstitelům za jejich plodiny částky zajišťující důstojný příjem a financovat a podporovat pěstitele v diverzifikaci jejich příjmů, modernizaci a zlepšování managementu farmy a zavádění opatření, která budou zmírňovat nerovnoměrný dopad covidu-19 na ženy a zranitelnou populaci.

„Systém Fairtrade má propracovaný přístup ke všem existenciálním hrozbám, se kterými bojuje různými prostředky od fairtradového příplatku přes minimální fairtradovou cenu až po klimatická školení,“ uvádí Claudia Brück. „Firmy a vlády ovšem musí drasticky rozšířit své závazky, jinak začne docházet k tomu, že se situace pěstitelů bude zhoršovat a ti v důsledku toho opustí zemědělství.“

„Fairtrade hraje zásadní roli při mobilizaci aktérů a finančních prostředků a při zvyšování povědomí především o dopadech klimatické změny na počáteční články hodnotového řetězce. Proto studie vyzývá organizaci Fairtrade, aby si i nadále udržela svůj silný postoj při podpoře projektů adaptace na klimatickou změnu a zvyšovala povědomí o problematice na úrovni maloobchodních prodejců i zákazníků,“ pokračuje Tatjana Mauthofer. „Aktéři napříč dodavatelským řetězcem by zároveň měli přijmout větší odpovědnost a podporovat družstva a pěstitele při zavádění opatření pro adaptaci na klimatickou změnu.“

150 90 Nová studie potvrzuje, že systém Fairtrade zvyšuje odolnost pěstitelů vůči globálním krizím 2022-06-10