Fairtrade trvá na důslednějším dodržování lidských práv

Fairtrade chce více spolupracovat s firmami a vládami na zajištění toho, aby zákony v budoucnosti systematicky řešily ohrožování lidských práv a životního prostředí v dodavatelských řetězcích. S tím, jak ekonomické následky pandemie covid-19 nadále umocňují zranitelnost farmářů a dělníků globálního Jihu, přidává se Fairtrade k výzvě po zavedení legislativy HRDD (Human Rights Due Diligence) stanovující povinné dodržování lidských práv.

„Fairtrade prohlašuje, že dobrovolná opatření společností nejsou dostatečná při  řešení porušování lidských práv, ani neřeší chudobu a poškozování životního prostředí,“ uvádí Darío Soto Abril, generální ředitel organizace Fairtrade International. „Povinnosti veřejných úřadů i firem musí být v této oblasti právně zakotveny, jinak se nám nikdy nepodaří zabránit stále se rozšiřujícímu bezpráví v dodavatelských řetězcích. Naše postavení a doporučení, která dnes vydáváme, nám pomohou vydláždit cestu k prosazení závazné legislativy,“ dodává.

Evropská unie a několik vlád již otevřeně oznámilo své odhodlání vytvořit nebo posílit mechanismy takového prověřování. Po legislativě HRDD volají i jiné nevládní organizace a odborové svazy. Fairtrade se k nim nyní přidává a vydává Vizi řádné péče o lidská práva a životní prostředí, která nastiňuje pozici Fairtrade a poskytuje konkrétní doporučení, jak posílit právní rámec zodpovědného obchodního jednání a společenské odpovědnosti firem.

Legislativa stanovující povinnost řádné péče je potřebná k tomu, aby se společnosti nemohly vyhnout právním následkům při prokázaném porušování lidských práv nebo poškozování životního prostředí. To je obzvláště důležité pro drobné farmáře a znevýhodněné pracovníky, jako jsou ženy a děti, jejichž životní podmínky se kvůli krizi související s pandemií covid-19 zhoršily a kteří žijí na frontové linii klimatické krize.

Co tedy obnáší řádná péče?

Fairtrade věří, že náprava porušování lidských práv vyžaduje soubor opatření, jehož součástí jsou legislativně dané povinnosti i dobrovolné kroky.

„Fairtrade se jako globální hnutí přidává k dalším mezinárodním nevládním organizacím a odborovým svazům vyzývajícím ke schválení legislativy HRDD o řádném prověřování dodržování lidských práv. Ovšem vzhledem k našim praktickým zkušenostem týkajícím se řady citlivých komodit budeme obzvláště pečlivě sledovat tvorbu této legislativy a její obsah,“ říká Konstantina Geroulakou, koordinátorka Social Compliance pro Latinskoamerickou a karibskou síť drobných producentů a dělníků Fairtrade (CLAC).

Vzhledem k více než třem desetiletím práce s producentskými organizacemi, farmáři a dělníky v oblasti vysoce rizikových produktů, jako je kakao a textil, varuje Fairtrade, že dobře míněná legislativa by mohla mít nechtěné negativní následky.

Debaty o prověřování lidských práv a zodpovědného obchodního jednání pro nás nejsou nic nového,“ dodává Marike de Pena zastupující Svaz afrických, asijských a latinskoamerických sítí producentů. „V minulých letech už jsme zažili několik iniciativ, které nebyly příliš produktivní, a to převážně kvůli tomu, že byly slepé k ohroženým skupinám a pouze rozšiřovaly požadavky na farmáře a dělníky, kteří už tak žijí v chudobě. Nadcházející legislativa bude muset inkluzivnějším způsobem řešit problematiku uváděnou samotnými postiženými komunitami, které například žijí v extrémní chudobě, jsou ohrožené klimatickými změnami a nízkými cenami komodit. Legislativa HRDD o prověřování lidských práv by měla dát farmářům a dělníkům pravomoc hrát vedoucí roli v procesu HRDD, aby mohly vzniknout důvěryhodné a efektivní mechanismy prevence, zmírňování a náprav.”

Zvyšující se počet společností navíc volá po závazné legislativě HRDD platné na úrovni EU. Některé společnosti dokonce vynakládají nemalé úsilí na respektování lidských práv a životního prostředí v rámci své vlastní činnosti. Mnohé další ovšem přispívají ke zneužívání v rámci dodavatelských řetězců, ať už vědomě nebo svou nečinností. Obecné zásady Organizace spojených národů pro lidská práva uvádí, že každá obchodní organizace má povinnost respektovat lidská práva.

Respektování lidských práv v dodavatelských řetězcích

V souladu s těmito principy a několika klíčovými požadavky na posílení a ochranu základních lidských práv farmářů a dělníků a na ochranu životního prostředí vyzývá organizace Fairtrade k vytvoření legislativy HRDD, která:

  • přikazuje společnostem vyhodnocovat a měnit obchodní a nákupní praktiky, které v jejich dodavatelském řetězci přispívají k poškozování lidských práv a životního prostředí nebo toto poškozování způsobují,
  • požaduje po společnostech, aby řešily nejzávažnější problematiku lidských práv a životního prostředí, namísto toho aby se vyhýbaly vysoce rizikovým oblastem získávání zdrojů,
  • zahrnuje celé dodavatelské řetězce,
  • uznává důstojný příjem a minimální příjem jako neoddělitelné součásti lidských práv a vnímá je jako nepostradatelný článek ochrany lidských práv a životního prostředí a jejich praktického prosazování,
  • vyzývá vlády a obchodní společnosti, aby farmáři a dělníci byli v centru pozornosti politiky HRDD, aby se při tvorbě legislativy HRDD na prověřování lidských práv uplatňoval tzv. přístup zdola nahoru a aby bylo prověřování lidských práv angažovaně začleněno do korporátní politiky, tak jako jakýkoli jiný přístup související s lidskými právy.

Nedávná studie zadaná společností Fair Trade Advocacy Office se sídlem v Bruselu odhalila, že některé společnosti mají tendenci zaměřovat se na takové porušování lidských práv, které je snadno řešitelné, namísto toho, aby se věnovaly závažnějším typům porušování lidských práv. Často si také v rámci svých obchodních praktik nestanovují dlouhodobé závazky vůči ohroženým dodavatelům. Tím přenáší břemeno dodržování lidských práv na producentské organizace namísto nakupujících společností, jako jsou obchodníci, obchodní značky a maloobchodní prodejci.

Podle Tytti Nahi, vedoucí pro obchod a lidská práva z Fairtrade Finska, musí politiky HRDD zajišťovat, aby ceny nebo mzdy vyplácené producentům respektovaly lidská práva a životní prostředí. „Organizace Fairtrade je dlouhodobým zastáncem toho, aby se na vymýcení neférového jednání v našem oboru podílely veřejné úřady i firmy,“ říká Nahi a dodává: „Pokud by se společnosti na severní polokouli vyhnuly požadavkům na prověřování lidských práv tím, že by do svých kodexů začlenily přísnější požadavky, ale vyhýbaly by se nákupům a obchodování v oblastech s nejnižšími příjmy, mohl by takový přístup k HRDD odsunout ohrožené dělníky a farmáře ještě více na okraj. Potřeba je naopak větší spolupráce a společné investice mezi všemi články dodavatelského řetězce. Proto Fairtrade pracuje na prosazování těch nejvyšších standardů řádné péče a zodpovědného obchodního jednání v této nové legislativě,“ uvádí dále Nahi.

150 100 Fairtrade trvá na důslednějším dodržování lidských práv 2021-02-26